Dla Uczniów, Studentów, Doktorantów, Słuchaczy kursu zawodowego

Badania profilaktyczne

Wykonywane  są na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144)

Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego WOMP – ZCLiP, w ramach Poradni Medycyny Pracy wykonuje nieodpłatne lekarskie badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badaniu uczniowie i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich powinni posiadać:

  • Skierowanie wydane przez szkołę/uczelnię (kandydat może uzyskać orzeczenie o zdolności do nauki na maksymalnie 3 kierunkach nauki).
  • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty i ważna legitymacja szkolna)
  • Kartę Zdrowia Ucznia 
  • Książeczkę Zdrowia Dziecka, dokumentację medyczną, jeżeli było prowadzone leczenie ( zaświadczenia o  leczeniu, karty informacyjne leczenia szpitalnego i specjalistycznego)

WAŻNE - Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

Poradnia dla Młodocianych

WOMP-ZCLiP prowadzi Poradnię dla Młodocianych. Badane są w niej dzieci i młodzież, które mają problemy zdrowotne i wymagają szczegółowej oceny zdolności do podjęcia nauki określonego zawodu oraz pomocy we wskazaniu kierunku dalszego kształcenia. Badanie w Poradni dla Młodocianych odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zarejestrowanie się w  rejestracji Działu Konsultacyjno- Orzeczniczego w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33 na V piętrze, telefon 91 4349170, 91 485 00 58