Odwołania od orzeczeń

Odwołania od orzeczeń

Przeprowadzane są w Dziale Konsultacyjno - Orzeczniczym WOMP-ZCLiP i dotyczą:

 • Badań profilaktycznych
 • Nauczycieli - urlop na poratowanie zdrowia
 • Kierowców
 • Marynarzy
 • innych przewidzianych w przepisach prawa

Procedura badania w trybie odwoławczym:

 • Od orzeczenia wydanego w I instancji odwołać się może zainteresowana strona zgodnie z Pouczeniem umieszczonym na wydanym Orzeczeniu/Zaświadczeniu (tryb i termin wniesienia odwołania, organ uprawniony do przeprowadzenia badania odwoławczego)
 • Odwołanie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem lekarza, który wydał sporne Zaświadczenie
 • Lekarz ten, ma obowiązek przesłania dokumentacji do Działu Konsultacyjno - Orzeczniczego WOMP-ZCLiP wraz z:
 • Pismem przewodnim – wnioskiem lekarza o wykonanie badania w trybie odwoławczym
 • Kartą badania
 • Orzeczeniem/Zaświadczeniem, od którego wniesiono odwołanie
 • Skierowaniem (jeżeli było wystawione np. przez pracodawcę),
 • Wykonanymi konsultacjami i badaniami oraz pozostałą dokumentację medyczną
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentacji od lekarza osoba, której dotyczy orzeczenie jest wzywana (telefonicznie lub listownie) na badanie do WOMP-ZCLiP
 • Po przeprowadzeniu badania w trybie odwoławczym, wydawane zostaje ostateczne zaświadczenie lekarskie.