Kierowca

W naszej poradni wykonywane są kompleksowo wszystkie badania dla kierowców i kandydatów na kierowców, w tym:

 • Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy na kierowców i kierowcy wnioskujący osobiście o badanie, w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami. Osoby te podlegają badaniom  na podstawie z art. 75.1 p. 1, 2 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)
 • kierowcy skierowani przez starostę na badania. Kierowcy ci badani są w  naszym Ośrodku w trybie określonym w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.), zgodnie z art. 75.1 p. 3 - 5 to osoby podlegające badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu określenia  braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

WAŻNE - Zgodnie z § 10, ust. 1 powyższego rozporządzenia jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, ust. 1, pkt. 3 – 5 ustawy są Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy,właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien być na czczo i musi okazać:

 • aktualny dokument potwierdzający tożsamość
 • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (oryginał), jeżeli badanie odbywa się w trybie art. 75.1 p. 3 - 5 ustawy
 • kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącą schorzeń rozpoznanych i leczonych,
 • książeczkę wojskową (mężczyźni)
 • zobowiązane są do przedłożenia do badania: karty konsultacyjnej diabetologicznej lub karty konsultacyjnej neurologicznej

 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zarejestrowanie się w rejestracji Poradni Medycyny Pracy w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33 na V piętrze telefon 91 4349170, 91 485 00 58

 

Badania psychologiczne:

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie psychologiczne, wystawione przez starostę lub badającego lekarza, mogą je wykonać u uprawionego psychologa w Poradni Psychologicznej WOMP-ZCLiP