Choroby zawodowe

Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej narażeniem zawodowym. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Podstawa prawna: Art. 2351 i 2352 ustawy z dnia 22.05.2009r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 825)

WAŻNE - wykaz chorób zawodowych znajduje się w  załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r., poz. 869, z późn. zm.

Procedura orzecznicza:

prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych. O rozpoznanie choroby zawodowej może ubiegać się każdy pracownik, u którego lekarz bądź on sam u siebie podejrzewa chorobę zawodową. W takim przypadku należy złożyć skierowanie do Poradni Chorób Zawodowych w sekretariacie  WOMP – ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie. Po przekazaniu skierowania do poradni, pacjent jest wzywany na badania, zbierane są również informacje na temat warunków pracy w jakich był/jest on zatrudniony. Po zakończeniu postępowania wydawane jest orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej a pacjent informowany jest o dalszym trybie postępowania.

Podstawy prawne, druki